Algemene Voorwaarden

 

versie 1.1

Artikel 1.
Algemene voorwaarden en begripsbepalingen

Artikel 2.
Totstandkoming huurovereenkomst

Artikel 3.
Betalingscondities

Artikel 4.
Kosten

Artikel 5.
Borgsom

Artikel 6.
Verplichtingen van de verhuurder

Artikel 7.
Verplichtingen van de huurder

Artikel 8.
Aankomst in en vertrek uit het appartement

Artikel 9.
Beëindiging of wijziging van de huurovereenkomst door de huurder

Artikel 10.
Beëindiging of wijziging van de huurovereenkomst door de verhuurder

Artikel 11.
Aansprakelijkheid en recht

Artikel 12.
Klachten

Artikel 13.
Privacy

Artikel 1.
Algemene voorwaarden en begripsbepalingen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op een tijdelijke huurovereenkomst tussen verhuurder en huurder van een appartement.

Huurder: degene die het appartement huurt van de verhuurder voor een bepaalde tijd en de overeengekomen huurprijs aan de verhuurder heeft betaald.

Verhuurder: R & J.A. de Man h.o. Calamora appartementen verhuur, zijnde degene die het appartement aan de huurder verhuurt.

Huurovereenkomst: overeenkomst tussen de huurder en de verhuurder met betrekking tot de huur van een appartement.

Eigenaar: de eigenaar van het appartement, dan wel diens vertegenwoordiger, die het appartement in overleg met de verhuurder aan de huurder ter beschikking stelt.

Huurprijs: prijs per overnachting maal het aantal overeengekomen overnachtingen. De huurprijs kan vermeerderd worden met kosten en borgsom.

Aanbetaling: het deel van de huurprijs dat de huurder bij boeking aan de verhuurder is verschuldigd.

Borgsom: bedrag dat de huurder vooraf dan wel bij aankomst in het appartement betaalt aan de eigenaar voor eventuele kosten, schade of vermissing waarvoor de huurder verantwoordelijk is.

Aankomst- en vertrektijdstip: de tijden die tussen huurder en verhuurder zijn overeengekomen.

Artikel 2.
Totstandkoming huurovereenkomst

De verhuurder informeert de huurder over het huurobject, prijzen en voorwaarden die voor de totstandkoming van de huurovereenkomst van belang zijn. De huurovereenkomst komt tot stand nadat de huurder de boeking op de web site van de verhuurder volledig heeft afgerond en verstuurd en nadat de bevestiging hiervan door de verhuurder aan hem is verstuurd.

Artikel 3.
Betalingscondities

Binnen 3 dagen na boeking door de huurder op de website van verhuurder dient de aanbetaling op de door verhuurder aan huurder opgegeven bankrekening te zijn bijgeschreven. Wanneer de aanbetaling niet binnen gestelde termijn op de bankrekening van de verhuurder is bijgeschreven, wordt de huurovereenkomst geacht niet tot stand te zijn gekomen. Uiterlijk 3 weken voor aanvang van de huur van het appartement dient de volledige huurprijs te zijn overgemaakt op de rekening van de verhuurder. Wanneer hieraan niet is voldaan vervalt het recht op huur van het appartement, een en ander met inachtneming van het bepaalde in artikel 9.

Artikel 4.
Kosten

Indien naast de huurprijs kosten van toepassing zijn dan zal dat op de website van de verhuurder vermeld staan. Huurder zal deze op dezelfde wijze voldoen als de huurprijs.

Artikel 5.
Borgsom

De eigenaar is gerechtigd een borg aan de huurder in rekening te brengen. De borgsom dient op diens verzoek vooraf, dan wel bij het betreden van het appartement aan de eigenaar betaald te worden. De borgsom wordt na afloop van de overeengekomen verblijfsduur onmiddellijk door de eigenaar aan de huurder teruggegeven, dan wel binnen 14 dagen op diens bankrekening teruggestort indien de borg vooraf is betaald. Een en ander onder aftrek van eventuele kosten van toegebrachte schade, defecten en/of vermissing en verbruik van energie en schoonmaakkosten van het linnengoed. De eventuele aftrek is in redelijkheid en ter beoordeling aan de eigenaar.

Artikel 6.
Verplichtingen van de verhuurder

De verhuurder draagt er zorg voor dat het appartement op het overeengekomen aankomsttijdstip in goed verzorgde staat en conform de boekingsbevestiging aan de huurder beschikbaar wordt gesteld.

Artikel 7.
Verplichtingen van de huurder

Bij aankomst in het appartement is de huurder verplicht de woning en de directe omgeving te inspecteren op eventuele gebreken. Indien er naar de mening van de huurder sprake is van gebreken, zal hij onmiddelijk de eigenaar hiervan in kennis stellen. De huurder zal de eigenaar redelijke tijd geven de situatie in orde te brengen. Indien de situatie naar mening van de huurder niet voldoende is opgelost, dan zal de huurder de eigenaar of diens vertegenwoordiger hiervan onmiddelijk in kennis stellen.

In het appartement is overnachting toegestaan tot maximaal het aantal personen dat vermeld staat op de website van de verhuurder. Uitsluitend de personen die door de huurder bij de boeking zijn opgegeven zijn gerechtigd om in het appartement te overnachten.

Overnachting van bezoekers is slechts toegestaan na voorafgaande toestemming van de verhuurder en betaling van een nader overeen te komen extra huurprijs. Het is niet toegestaan personen in het appartement toe te laten, anders dan de huurder en de door hem opgegeven personen. De huurder is verantwoordelijk voor alle opgegeven personen.

Bij overtreding van bovengenoemde bepalingen wordt de huurovereenkomst met onmiddellijke ingang ontbonden en wordt de toegang tot het appartement geweigerd. Huurder blijft de volledige huurprijs verschuldigd. Na ontbinding van de overeenkomst is de eigenaar gerechtigd het gehuurde direct aan een andere partij te verhuren.

Voorts is het niet toegestaan afgesloten ruimtes te openen. Bij het verlaten van het appartement, ook voor korte tijd, dient het appartement volledig te worden afgesloten. Bij diefstal of vermissing als gevolg van het niet nakomen hiervan zal huurder voor de gehele schade aansprakelijk worden gesteld. In het appartement mag niet gerookt worden. Bij brand als gevolg van nalatigheid zal de huurder aansprakelijk worden gesteld voor de schade.

Gebruik van water en elektra zal worden verrekend met de borg. Indien blijkt dat de borg niet toereikend is en er sprake is van buitenproportioneel hoog verbruik dan zullen daarvoor kosten aan de huurder in rekening worden gebracht.

Artikel 8.
Aankomst in en vertrek uit het appartement

Aankomst en vertrek vinden plaats op de aankomst- en vertrekdata genoemd in de boekingsbevestiging. Aankomst van de huurder is vanaf 15.00 uur. Vertrek dient plaats te vinden voor 11.00 uur.

Bij aankomst controleert de huurder het appartement en de directe omgeving of deze naar zijn mening geen gebreken vertoont (zie artikel 7.).

Bij aankomst controleert de huurder zelf of het appartement en of de inventaris compleet en onbeschadigd is. Als er iets beschadigd is of ontbreekt, dient de huurder dit binnen 24 uur na aankomst te melden aan de eigenaar. Deze zal zijn uiterste best doen het te repareren of te vervangen of aan te vullen.

Het te verwachten tijdstip van vertrek dient door de huurder tijdig doorgegeven te worden aan de eigenaar of diens vertegenwoordiger die samen met de huurder de woning inspecteert.

Het appartement wordt na afloop van het verblijf door de huurder netjes en “bezemschoon” opgeleverd. Serviesgoed met toebehoren wordt schoon teruggeplaatst in de kasten. Verplaatst meubilair dient weer op de originele plaats te worden teruggezet. Schade, defecten of vermissingen dienen direct door de huurder aan de eigenaar of diens vertegenwoordiger te worden gemeld.

Artikel 9.
Beëindiging of wijziging van de huurovereenkomst door de huurder

Er kunnen door de huurder geen wijzigingen in een gedane boeking worden aangebracht anders dan na overleg met en goedkeuring van de verhuurder.

Bij gehele of gedeeltelijke annulering van de boeking van het verblijf in de vakantiewoning of beëindiging van de huurovereenkomst door de huurder, zal geen restitutie plaatsvinden van de huurprijs. Dit ongeacht of de annulering voor, tijdens of na het verblijf plaatsvindt. 

Bij latere betrekking van, of voortijdige beëindiging van het verblijf in het appartement blijft de volledige huurprijs verschuldigd.

Artikel 10.
Beëindiging of wijziging van de huurovereenkomst door de verhuurder

De verhuurder kan de huurovereenkomst beëindigen of wijzigen in de volgende gevallen:
a. bij het niet (tijdig) voldoen door de huurder van de huurprijs.
b. overmacht, oorlog, staking, natuurramp, buitengewone weersomstandigheden, brand, overlijden van verhuurder of huiseigenaar of hun naaste familie. Alle door de huurder betaalde bedragen voor nog niet verstreken overnachtingen zullen binnen 30 dagen na beëindiging aan de huurder geretourneerd worden.
c. wegens omstandigheden die van zodanige aard zijn, dat verhuur van het vakantiehuis onmogelijk wordt zoals onder andere: diefstal van inventaris, vernielingen aan het vakantiehuis en het ongeoorloofd toelaten van personen zoals in artikel 7 omschreven. Indien dit aan de huurder te wijten is zullen betaalde bedragen voor nog niet verstreken overnachtingen niet geretourneerd worden.

De verhuurder is niet aansprakelijk voor eventuele schade die huurder lijdt als gevolg van de beëindiging van de overeenkomst.

Artikel 11.
Aansprakelijkheid en recht

De verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor:
a. diefstal, verlies of schade, van welke aard ook, aan de huurder overkomen tijdens of ten gevolge van de huur van en het verblijf in het gehuurde vakantiehuis.
b. het onklaar geraken of buiten werking stellen van technische apparatuur in het vakantiehuis, tijdelijk uitval of storingen van water- en /of energiehuishouding, weg- en /of bouwwerkzaamheden in de omgeving van de vakantiewoning.
c. schade of letsel als gevolg van het gebruik van het vakantiehuis, inbegrepen inventaris, of ongevallen in en rond het vakantiehuis.

De huurder is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan het gehuurde en de inventaris daarvan, ongeacht of dit het gevolg is van handelen of nalaten van de huurder dan wel derden die zich met toestemming van de huurder in of rond het gehuurde appartement bevinden. Bij onjuist gebruik c.q. onjuist achterlaten van het gehuurde appartement zullen de kosten aan de huurder worden doorberekend. De verhuurder zal zich inspannen correcte informatie aan de huurder te verstrekken, maar is niet aansprakelijk voor onverhoopte onjuistheden en/of onvolledigheden in de verstrekte informatie.

Op alle geschillen tussen huurder en verhuurder is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 12.
Klachten

Alle klachten die betrekking hebben op het gebruik van het appartement dienen door de huurder terstond bij de eigenaar te worden ingediend. De huurder zal de eigenaar voldoende gelegenheid en medewerking geven de klacht binnen redelijke tijd te verhelpen.

Indien geconstateerde gebreken of een klacht niet ter plaatse met de eigenaar kunnen worden opgelost dient de huurder zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de verhuurder. Deze zal zich inspannen om de klacht zo snel mogelijk en naar tevredenheid van de huurder op te lossen.

Mocht de klacht niet bevredigend kunnen worden opgelost, dan dient deze door de huurder schriftelijk en gemotiveerd te worden ingediend bij de verhuurder. Klachten kunnen uiterlijk 30 dagen na afloop van het verblijf in het vakantiehuis worden ingediend.

DISCLAIMER

Informatie die u verstrekt in ons gastenboek kan gelezen worden door andere bezoekers. Let u er daarom op dat u geen persoonlijke informatie aan het gastenboek toevertrouwt. Calamora appartementen verhuur behoudt het recht om reacties naar eigen inzicht en zonder opgaaf van reden te weigeren of te veranderen.

Door het maken van een boeking wordt u opgenomen in ons adressenbestand. Als u hier geen prijs meer op stelt dan kunt u dat doorgeven via de contactmogelijkheid op de website. In het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens verstrekken wij uw persoonsgegevens niet aan derden. Wij gebruiken uw gegevens om de status van uw reservering en betaling bij te kunnen houden. Verder om u de nodige gegevens over uw verblijf toe te zenden en tenslotte om u op de hoogte te houden van onze diensten.

Het adres van het complex en de routebeschrijving vind u in de bevestiging van uw reservering.

Op verschillende plekken op onze site is een link gemaakt naar websites van derden. Colamora appartementen verhuur is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de inhoud hiervan.

Calamora appartementen verhuur geeft u tips om uw verblijf in Spanje aan de Costa Blanca te veraangenamen. Opvolging van deze tips geschiedt geheel op eigen risico van de huurder en hier kunnen geen rechten aan ontleend worden.

Artikel 13.
Privacy

Verzamelen van persoonlijke informatie
Als bezoeker van de website van Calamora, kunt u deelnemen aan verscheidene activiteiten zonder persoonlijke gegevens te verstrekken. Als u zich echter registreert als, Calamora-klant dan kunt u de website gebruiken om producten of diensten te bestellen en reserveringen te maken. Wij verzamelen dan mogelijk de volgende persoonlijke gegevens over u om u deze diensten te kunnen aanbieden:
• contactgegevens zoals uw naam, bedrijfsnaam, telefoonnummer, adres en emailadres;

Afhankelijk van de reservering wordt bepaalde informatie die we van u vragen, aangeduid als verplicht en andere als optioneel. Als u de verplichte gegevens voor een bepaalde reservering niet invult, kunnen we de reservering niet aannemen.
Zoals bij de meeste websites kan Calamora of kunnen subverwerkers van derden die toestemming hebben van Calamora, bepaalde technische en routeringsinformatie over uw computer verzamelen wanneer u de website gebruikt om uw gebruik van de website en bijbehorende diensten te vergemakkelijken. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat we omgevingsvariabelen zoals browsertype, besturingssysteem, CPU-snelheid en het internetprotocoladres (IP-adres) van uw computer bijhouden. We gebruiken deze omgevingsvariabelen om de manier waarop u de site en bijbehorende diensten gebruikt, te bekijken en te vereenvoudigen. Calamora gebruikt ook omgevingsvariabelen om verkeerspatronen op de website te meten. Om een beter begrip te krijgen van de behoeften van onze bezoekers kan het zijn dat we zulke informatie af en toe linken aan uw persoonlijke gegevens.
Om fouten in onze database te beperken, onze gebruikers te valideren, en misbruik van ons systeem te voorkomen, kan het zijn dat we af en toe de persoonlijke gegevens die u hebt ingevoerd aanvullen met informatie van derden. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat we uw contactgegevens aanvullen met adresgegevens die worden verstrekt door PostNL, om uw informatie te kwalificeren en fouten in onze database te voorkomen. Het kan zo zijn dat we de informatie die we direct van u verzamelen aanvullen met informatie die is opgeslagen in databasen van derden, zoals demografische gegevens of bedrijfsinformatie, om de kans te vergroten dat enig promotiemateriaal dat we naar u sturen relevant en interessant voor u is.

Uw persoonlijke gegevens en privacyvoorkeuren bijwerken.
Op aanvraag zal Calamora u informatie bieden over of we enige van uw persoonlijke gegevens in bewaring hebben of namens een derde partij verwerken. Neem contact met ons op via info@calamora-moraira.eu als u deze informatie wilt aanvragen.
U hebt het recht te allen tijde uw persoonlijke gegevens en privacyvoorkeuren in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Uit veiligheidsoverwegingen kunnen bepaalde persoonlijke gegevens alleen worden gewijzigd door contact op te nemen met de ondersteuning. We proberen binnen redelijke tijd te reageren op uw verzoek.

Hoe uw persoonlijke gegevens worden gebruikt.
Calamora gebruikt uw gegevens om reserveringen te kunnen bevestigen, te voldoen aan onze juridische verplichtingen en onze nieuwsbrief te versturen. Uw persoonlijk identificeerbare informatie wordt niet gedeeld met of verkocht of verhuurd aan derde partijen op een andere manier dan beschreven in dit privacybeleid. Calamora kan deze informatie voor het volgende gebruiken:
• uw financiële transacties te verwerken;
• u bevestigingen te sturen voor een reservering.;
• te antwoorden op vragen en problemen;
• door u opgevraagde informatie te sturen;
• u op de hoogte te houden van speciale aanbiedingen van Calamora;
• promoties te beheren waaraan u deelneemt;
• u op de hoogte te houden via onze nieuwsbrief;
• te voldoen aan onze behoeften met betrekking tot onderzoek om onze website, diensten en het aanbod te verbeteren;
In bepaalde situaties kan Calamora worden verplicht om persoonsgegevens bekend te maken. Het kan zijn dat we informatie over u vrijgeven als we vaststellen dat een dergelijke vrijgave noodzakelijk is voor nationale veiligheid, rechtshandhaving, of andere zaken van algemeen belang.

Informatie delen met dienstverleners/agenten.
Calamora deelt persoonlijke gegevens met bepaalde bedrijven die namens ons diensten leveren. We delen enkel de persoonlijke gegevens die noodzakelijk zijn voor hen om deze diensten te leveren. We eisen van elk bedrijf waarmee we deze persoonlijke informatie mogelijk delen, dat ze de gegevens beschermen op een manier die overeenstemt met dit beleid en dat ze het gebruik van zulke persoonlijke informatie beperken tot de prestaties of diensten voor Calamora.
Persoonlijke informatie wordt door ons niet doorverkocht of op andere wijze verstrekt aan andere bedrijven voor de marketing van hun eigen producten of diensten.

Bewaren van gegevens.
We bewaren uw informatie zolang uw informatie nodig is om u reserveringenen bestellingen te kunnen aanbieden of dit vereist is om te voldoen aan onze juridische verplichtingen. Als u uw account wenst te verwijderen of als u verzoekt dat wij uw informatie niet langer gebruiken om u diensten aan te bieden, kunt u contact opnemen met info@calamora-moraira.eu We proberen binnen 30 dagen te reageren op uw verzoek. We bewaren uw informatie en gebruiken deze indien nodig om te voldoen aan onze juridische verplichtingen, om geschillen op te lossen en onze overeenkomsten op te leggen.

Keuze/afmelden.
U kunt ervoor kiezen geen e-mailupdates en nieuwsbrieven van Calamora te ontvangen door een mail te sturen naar info@calamora-moraira.eu.

Bescherming van uw persoonlijke gegevens.
We streven ernaar de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt, te beschermen. Dit doen we zowel tijdens de verstrekking van de gegevens als na de ontvangst ervan. Geen enkele methode om informatie via internet over te maken of elektronisch te bewaren is echter 100% veilig. Hoewel we rekening houden met de gevoeligheid van de persoonlijke informatie die we verzamelen, verwerken en opslaan, en met de huidige staat van de technologie om deze maatregelen te gebruiken om uw persoonlijke informatie te beschermen, kunnen we geen absolute veiligheid garanderen.
Als u vragen hebt over veiligheid op onze websites, kunt u via het volgende e-mailadres contact met ons opnemen info@calamora-moraira.eu

Cookie- en trackingtechnologieën.
De site kan automatisch informatie verzamelen als u aan het bladeren bent, zoals internetserviceprovider, browsertype en -versie, besturingssysteem en apparaattype, gemiddelde tijd besteed op onze site(s), bezochte pagina‘s, de door u verkregen informatie, het internetprotocoladres (IP-adres) gebruikt om uw computer met het internet te verbinden en andere relevante gegevens. Dergelijke informatie wordt ook wel een webanalyse of clickstreamdata genoemd.
We kunnen deze automatisch verzamelde logboekinformatie combineren met andere informatie die we over u verzamelen. We doen dit om onze geboden services te verbeteren, om onze marketing en analyses te verbeteren en om sitefunctionaliteit te leveren.
Technologieën zoals cookies, bakens, tags en scripts worden door Calamora en onze partners, analyse-services en service gebruikt om sitefuncties en -functionaliteit te leveren. Deze technologieën worden gebruikt voor trendanalyse, sitebeheer, het volgen van gebruikers door de site en om demografische informatie over onze gebruikersbasis als geheel te verzamelen. We kunnen rapporten gebaseerd op het gebruik van deze technologieën van deze bedrijven op zowel individuele als samengevoegde basis ontvangen.
• Een cookie is een klein, uniek tekstbestand dat een website naar uw computer kan sturen als u een site bezoekt. We kunnen sessiecookies gebruiken, welke worden verwijderd als een gebruiker zijn of haar browser afsluit, en/of permanente cookies, die op de computer van de gebruiker blijven staan totdat ze handmatig worden verwijderd. De meeste browsers kunnen u waarschuwen dat er cookies worden gebruikt of cookies in het geheel weigeren. Als u niet wilt dat we cookies gebruiken in uw browser, kunt u uw browser instellen om cookies te weigeren of om u een melding te sturen als een website een cookie op uw computer probeert te plaatsen. Het afwijzen van cookies kan gevolgen hebben voor uw mogelijkheden om de site te gebruiken.
We geven u de mogelijkheid voor het delen van informatie zoals berichten, foto’s en video’s van Calamora. Houd er wel rekening mee dat we geen controle hebben over de handelingen van anderen met wie u besluit uw pagina’s en gegevens te delen.

Wijzigingen in het privacybeleid.
Calamora behoudt zich het recht voor het privacybeleid van tijd tot tijd te wijzigen naar eigen goeddunken en bericht hierover op de thuispagina van de website wanneer we materiële wijzigingen doorvoeren in het privacybeleid en dit voordat de wijziging van kracht wordt. Als u vanwege deze wijzigingen de manier wilt aanpassen waarop Calamora uw persoonlijke gegevens kan gebruiken, kunt u dit doen door een mail te sturen naar info@calamora-moraira.eu

Links naar sites van derden.
Op onze site staan links naar andere websites waar mogelijk een ander privacybeleid geldt dan dat van Calamora. Als u persoonlijke gegevens op een dergelijke site plaatst, wordt die informatie behandeld conform het privacybeleid van de betreffende site. We raden u aan om het privacybeleid van sites die u bezoekt aandachtig te lezen.

Widgets voor sociale media.
Onze website hanteert mogelijk sociale-mediafuncties, zoals de knop Vind ik leuk van Facebook en widgets, zoals de knop Delen of interactieve miniprogramma`s die op onze site worden uitgevoerd. Deze functies kunnen uw IP-adres verzamelen, bijhouden welke pagina`s u bezoekt op onze site en een cookie plaatsen opdat de functie goed werkt. Sociale media-functies en -widgets worden of extern of direct op onze site gehost. Op uw interacties met deze functies is het privacybeleid van het bedrijf dat de functie heeft geleverd van toepassing.

Single sign-on
U kunt mogelijk op onze site inloggen met aanmelddiensten zoals Facebook, instagram of een Open ID-provider. Deze diensten verifiëren uw identiteit en bieden u de optie om bepaalde persoonlijke gegevens met ons te delen, zoals uw naam en e-mailadres, om ons aanmeldformulier al gedeeltelijk in te vullen. Diensten zoals Facebook, instagram bieden u de optie om informatie over uw activiteiten op deze website op uw profielpagina te posten om dit te delen met andere personen binnen uw netwerk.

Kinderen
Het is niet onze bedoeling persoonlijke gegevens te verzamelen van minderjarigen. Voer geen informatie in op deze site en maak geen gebruik van onze diensten als u jonger bent dan 18.

Privacyklachten
Calamora neemt de zorgen betreffende privacy van haar gebruikers serieus. Als u denkt dat Calamora zich niet heeft gehouden aan het privacybeleid met betrekking tot persoonlijke gegevens, kunt u een brief sturen naar Calamora, Hoofdweg 348, 2908 LC te Capelle aan den IJssel. Omschrijf in uw brief zo gedetailleerd mogelijk de manieren waarop u denkt dat het privacybeleid van Calamora niet werd nageleefd. We zullen uw klacht meteen onderzoeken en zo snel mogelijk contact met u opnemen.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2010 - 2024 CALAMORA appartementen verhuur | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel